Szybki kontakt

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, 偶e:
Administratorem Twoich danych osobowych jest mDiv.pl Miros艂aw Parcz z siedzib膮 przy ulicy Plac Konstytucji 3 Maja 3/55, 32-300 Olkusz, NIP: 6371987110

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Miros艂aw Parcz, Plac Konstytucji 3 Maja 3/55, 32-300 Olkusz, kontakt e-mail pod adresem: biuro@mdiv.pl
Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do podj臋cia dzia艂a艅 na Twoje 偶膮danie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ci膮偶膮cych na nim obowi膮zk贸w zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewiduj膮 to przepisy szczeg贸lne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawc膮; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅, ochrony os贸b i mienia nale偶膮cego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego towar贸w i us艂ug Administratora.
W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. B臋dziemy w takim przypadku przekazywa膰 dane osobowe trzem grupom odbiorc贸w:
osobom upowa偶nionym przez nas, naszym pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowi膮zk贸w,
podmiotom przetwarzaj膮cym, kt贸rym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
innym odbiorcom danych np. po艣rednikom, rejestrom domen, organom certyfikuj膮cym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykuj膮cym, organom publicznym.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) b臋d膮 przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tob膮 umowy,
b) pkt 3.3 b) b臋d膮 przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczeg贸lnych,
c) pkt 3.3 c) b臋d膮 przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawc膮 umowy; przez okres niezb臋dny do zapewnienia ochrony os贸b lub mienia nale偶膮cego do Administratora b膮d藕 przez okres niezb臋dny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅.
Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:

dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
ich sprostowania,
usuni臋cia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.

Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezb臋dne do realizacji zawartej z Tob膮 umowy, b膮d藕 jest niezb臋dne do realizacji zawartej z Twoim pracodawc膮 umowy, a ich niepodanie uniemo偶liwi realizacj臋 zawartej umowy.
W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.
Dalsze informacje na temat polityki wobec Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatno艣ci.

Dane kontaktowe

514 54 11 77
biuro@mdiv.pl

Dane firmy

mDiv.pl Miros艂aw Parcz
Pl. Konstytucji 3 Maja 3/55,
32-300 Olkusz

PL637-198-71-10